Game nổi bật

Tất cả >>

Danh sách game

Tất cả
ABCDE
FGHIJ
KLMNO
PQRST
UVWSYZ
 
SLG
Mobile
29/02/2016 Naruto
Thông báo bảo trì update phiên bản tháng 3 - 2016 Để cập nhật hệ thống và nâng cấp một số máy chủ tốt hơn, Naruto sẽ tiến hành bảo trì các...
01/03/2016 Naruto
Chủ đề hoạt động tháng 2 đợt 6: “Trả Lễ Tháng” Nội dung hoạt động: nạp thẻ trong thời gian hoạt động diễn ra, có thể nhận được thêm 50% giá trị nạp....